Zamknij


  Chcesz do nas dołączyć, ale nie wiesz czy Ci się spodoba? Zapraszamy Cię na specjalną wycieczkę po O4 gdzie pokażemy wszystkie najważniejsze rzeczy!

  Nasza ekipa oprowadzi Cię i odpowie na wszelkie pytania. Zapraszamy do nas w ciągu tygodnia, wycieczka trwa około pół godziny. Zarezerwuj termin:

  Odpowiedz nam parę słów o sobie!

  Lub zadzwoń do nas:
  795 600 982

  Świąteczny konkurs Klubu Flow!

  My już czujemy magię świąt, a Wy? Jeżeli jeszcze nie, cóż… właśnie od tego jesteśmy!  Dzielenie się radością jest łatwiejsze niż możecie się spodziewać, a zwłaszcza jak jest się członkinią Klubu Flow!

  To właśnie TY masz okazję wziąć udział w świątecznym konkursie i sprawić samej sobie ekskluzywny prezent  – voucher w wysokości 1000 zł do Patrizia Aryton!

  CO TRZEBA ZROBIĆ?
  Twoim zadaniem jest przekonanie nas, że to właśnie produkty / usługi Twojej przyjaciółki, znajomej, czy „siostry w biznesie” są warte zakupu jako upominek na Święta.

  PAMIĘTAJ!
  Potrzebujemy od Ciebie krótkiej wypowiedzi zawierającej tylko 3 argumenty i max. 100 słów!

  GDZIE PRZESŁAĆ ODPOWIEDŹ?
  Mail musi trafić do skrzynki odbiorczej: karolina.rymarczyk@oliviacentre.com
  Pamiętaj o akceptacji regulaminu!

  JAKI JEST TERMIN NADSYŁANIA ODPOWIEDZI?
  Masz czas od 1 grudnia do 15 grudnia.

  DO KOGO SKIEROWANY JEST KONKURS?
  W konkursie mogą brać udział wyłącznie członkinie Klubu Flow!  ALE! Jeżeli jeszcze nie jesteś częścią Flow, to mamy dla Ciebie wspaniałą nowinę.

  PROMOCJA na pakiety została przedłużona do końca grudnia!
  Tak! Aż 30% zniżki (na pakiety członkowskie Superwoman i Girl Power) czeka na Ciebie pod linkiem: https://o4.network/lokalizacje/o4-flow/klub/ gdzie możesz do nas dołączyć! Tam znajdziesz też więcej info o tym, czym jest Klub Flow 🙂

  Już nie możemy doczekać się Waszych kreatywnych odpowiedzi! DO DZIEŁA KLUBOWICZKI!  POWODZENIA! <3

  ***

  REGULAMIN KONKURSU „Siostry w biznesie”

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 
  1. Regulamin niniejszy określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą „Siostry w biznesie” (zwanego dalej „Konkursem”).
  2. Konkurs organizowany jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej „Regulaminem”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
  3. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie jest Fundacja Gdańsk Global z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472B, wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421910, NIP 5842728414, REGON 221711394 (zwana dalej „Organizatorem” lub „Fundatorem”).
  4. Konkurs przeprowadzony zostanie w dniach od 1 grudnia 2020 r. do dnia 18 grudnia 2020 r., przy czym uczestnik Konkursu winien dokonać czynności konkursowych w terminie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r. do godziny 23:59 (termin wykonania czynności konkursowych).
  5. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie internetowej o adresie o4.network
  6. Wszelkie zgłoszenia w Konkursie i osoby zgłaszające swój udział w Konkursie niespełniające warunków określonych w Regulaminie będą wykluczane z Konkursu. 
  7. Osobą upoważnioną do udzielania informacji o Konkursie ze strony Organizatora jest: Karolina Rymarczyk  (adres e-mail: karolina.rymarczyk@oliviacentre.com). 
  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE. 
  1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która spełnia następujące warunki:
  1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  2. dokonała zgłoszenia w Konkursie i wykonała zadanie konkursowe zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  3. udostępniła Organizatorowi swoje dane osobowe w zakresie wymaganym przez Organizatora (tj. w zakresie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu e-mail) oraz wyraziła zgodę na ich przetwarzanie w zakresie wymaganym przez Organizatora, 
  4. nie jest pracownikiem Organizatora ani producenta Produktu Polecanego,
  5. nie jest producentem Produktu Polecanego,
  6. dokonała zakupu dowolnego pakietu uczestnictwa w Klubie Flow,
  7. spełniła inne, oprócz powyższych, warunki udziału określone w Regulaminie.
  1. Każdy uczestnik Konkursu może wykonać zadanie konkursowe tylko raz. 
  2. Uczestnik Konkursu do chwili odbioru nagrody w Konkursie, może zrezygnować z uczestnictwa w Konkursie poprzez wysłanie do Organizatora wiadomości mailowej zawierającej oświadczenie uczestnika Konkursu o rezygnacji z udziału w Konkursie. Wiadomość mailowa powinna zostać wysłana z adresu mailowego uczestnika Konkursu, za pośrednictwem którego zgłosił się do Konkursu, na następujący adres mailowy Organizatora: karolina.rymarczyk@oliviacentre.com
  3. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu i wykonanie zadania konkursowego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o akceptacji Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień. 
  1. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU.
  1. Zadanie konkursowe polega na przesłaniu na adres mailowy Organizatora wypowiedzi uczestnika Konkursu stanowiącej polecenie dowolnie wybranego przez uczestnika Konkursu produktu, który warto kupić w ramach świątecznego upominku (zwanego dalej „Produktem Polecanym”). Wypowiedź uczestnika konkursu powinna zostać przesłana do Organizatora w terminie od dnia 1 grudnia 2020 r. do dnia 15 grudnia 2020 r. do godziny 23:59 na następujący adres mailowy: karolina.rymarczyk@oliviacentre.com. Wypowiedź uczestnika Konkursu powinna zawierać trzy argumenty uzasadniające nabycie Produktu Polecanego i maksymalnie 100 słów. Wypowiedź uczestnika Konkursu nie może zawierać nazwy producenta Produktu Polecanego ani żadnych danych osobowych. Uczestnik Konkursu, który wykonał zadanie konkursowe w sposób sprzeczny z Regulaminem, w tym po terminie określonym w Regulaminie, podlega wykluczeniu z Konkursu. 
  2. Do swojej wypowiedzi uczestnik Konkursu powinien dołączyć następującą klauzulę zgody, pod rygorem wykluczenia z Konkursu:

  „Akceptuję regulamin Konkursu „Siostry w biznesie”. Ponadto wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Gdańsk Global z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych w następujących celach:

  1. danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu email – dla celów przeprowadzenia Konkursu, w tym mojego udziału w Konkursie, złożenia oświadczeń i wyrażenia zgód określonych w Regulaminie Konkursu, wydania nagrody w Konkursie oraz kontaktowania się ze mną w tej sprawie,
  2. danych osobowych w postaci imienia i nazwiska – dla celów ich publikacji we wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych związanych z Konkursem, które mogą być sporządzane i zwielokrotniane wszystkimi technikami i metodami oraz rozpowszechniane w każdej formie i zakresie, w szczególności w formie drukowanej, elektronicznej, Internecie, poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniane na dowolnych nośnikach i formach reklamowych, w prasie (w tym drukowanej i elektronicznej), przy czym zezwolenie niniejsze udzielone zostaje nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych oraz na czas nieoznaczony.”
  1. Odpowiedzi uczestników Konkursu będą oceniane przez jury powołane przez Organizatora przy zastosowaniu kryterium najciekawszej i pomysłowej wypowiedzi. 
  2. Nagrody w Konkursie zostaną przyznane zgodnie z postanowieniami punktu 4 Regulaminu. Wyłonienie zdobywców Nagród i powiadomienie ich o zdobyciu Nagrody nastąpi nie później niż do dnia 16 grudnia 2020 r., w formie korespondencji mailowej skierowanej na adres mailowy zdobywcy Nagrody, z którego dokonał on zgłoszenia w Konkursie. Nagrody rzeczowe w Konkursie zostaną wysłane do zdobywców Nagród pocztą na ich adresy zamieszkania w terminie do dnia 18 grudnia 2020 r. (data nadania przesyłki do zdobywcy Nagrody). 
  3. Decyzje Organizatora określone w punkcie 3.2., 3.3 i 3.4 Regulaminu są ostateczne.
  4. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się, iż będą autorami wypowiedzi nadesłanych przez nich do Konkursu oraz że będzie im przysługiwać do tych wypowiedzi pełnia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w rozumieniu ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
  5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na publikację wypowiedzi uczestnika Konkursu nadesłanej do Konkursu oraz jego imienia i nazwiska we wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych związanych z Konkursem, które mogą być sporządzane i zwielokrotniane wszystkimi technikami i metodami oraz rozpowszechniane w każdej formie i zakresie, w szczególności w formie drukowanej, elektronicznej, Internecie, poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniane na dowolnych nośnikach i formach reklamowych, w prasie (w tym drukowanej i elektronicznej), przy czym zezwolenie niniejsze udzielone zostaje nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych oraz na czas nieoznaczony. Dokonanie zgłoszenia do Konkursu i wykonanie zadania konkursowego jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wyrażeniu zgody na publikację wypowiedzi oraz imienia i nazwiska uczestnika Konkursu w wyżej wymienionych materiałach i na zasadach określonych powyżej.
  1. NAGRODY W KONKURSIE. 

  4.1. Nagrodą w Konkursie jest:

  a)  bon o wartości 1.000,00 złotych umożliwiający zakup towarów w sklepie Patrizia Aryton wraz z nagrodą pieniężną w wysokości 111,00 złotych – dla jednego uczestnika Konkursu, którego wypowiedź była najciekawsza i najbardziej pomysłowa w porównaniu z innymi uczestnikami Konkursu,

  4.2. Nagrody rzeczowe w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ich równowartość pieniężną. 

  4.3. Uczestnik Konkursu traci nieodwołanie prawo do nagrody w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu. Organizator może wstrzymać wydanie nagrody do czasu wyjaśnienia przypadku wskazanego w zdaniu poprzednim. 

  4.4. Organizator informuje, że zdobywcy Nagród w Konkursie zobowiązani są do zapłaty za pośrednictwem Organizatora podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie oraz że wysokość tego podatku stanowi 10% wartości Nagrody. W związku z tym, Organizator potrąci z nagrody pieniężnej określonej w punkcie 4.1 Regulaminu kwotę należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, który zobowiązany jest zapłacić zdobywca Nagrody oraz odprowadzi ją na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Uczestnicy Konkursu, przystępując do Konkursu, wyrażają zgodę na dokonanie potrącenia określonego w zdaniu poprzednim. Zdobywca nagrody w Konkursie jest zobowiązany podać Organizatorowi swój numer PESEL, dla celów rozliczeń podatkowych, najpóźniej w terminie 2 (dwóch) dni od powiadomienia go o wygranej w Konkursu, pod rygorem utraty prawa do Nagrody. 

  1. DANE OSOBOWE. 

  5.1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie prawdziwych danych osobowych przez uczestnika Konkursu w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i adresu mailowego uczestnika Konkursu dla celów określonych w punkcie 5.2. Regulaminu. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych osobowych albo niepodanie ich w ogóle bądź nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych powoduje wykluczenie z Konkursu. 

  5.2. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Fundację Gdańsk Global z siedzibą w Gdańsku swoich danych osobowych w następujących celach:

  1. danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu email i adresu zamieszkania – dla celów przeprowadzenia Konkursu, w tym swojego udziału w Konkursie, złożenia oświadczeń i wyrażenia zgód określonych w Regulaminie Konkursu, wydania nagrody w Konkursie oraz kontaktowania się z nim w tej sprawie,
  2. danych osobowych w postaci imienia i nazwiska – dla celów ich publikacji we wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych związanych z Konkursem, które mogą być sporządzane i zwielokrotniane wszystkimi technikami i metodami oraz rozpowszechniane w każdej formie i zakresie, w szczególności w formie drukowanej, elektronicznej, Internecie, poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniane na dowolnych nośnikach i formach reklamowych, w prasie (w tym drukowanej i elektronicznej), przy czym zezwolenie niniejsze udzielone zostaje nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych oraz na czas nieoznaczony.

  5.3. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu oraz przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników Konkursu jest Organizator – Fundacja Gdańsk Global z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472B, wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421910, NIP 5842728414, REGON 221711394. 

  5.4. Pełna informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu oraz przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych niepełnoletnich uczestników Konkursu stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 

  6.1. W stosunku do czynności Organizatora podjętych w toku Konkursu (także ich zaniechania) uczestnik Konkursu może wnieść reklamację do Organizatora. Reklamację wnosi się mailowo – z adresu uczestnika Konkursu, z którego dokonał on zgłoszenia do Konkursu, na adres mailowy Organizatora w terminie 5 dni od dnia czynności (przy zaniechaniu – ostatecznego terminu, do którego Organizator powinien jej dokonać) lub dnia, w którym uczestnik Konkursu powziął wiadomość o podstawie do wniesienia reklamacji, jednakże w żadnym wypadku nie później niż w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 5 dni od jej wniesienia. Odpowiedź na reklamację, Organizator kieruje na adres mailowy uczestnika Konkursu, z którego otrzymał zgłoszenie do Konkursu. 

  6.2. Organizatorowi przysługuje wyłączne prawo do ustalenia czynności konkursowych, oceny wykonania przez uczestników Konkursu zadania konkursowego i wyłonienia zdobywców Nagród w oparciu o zasady określone w Regulaminie.

  6.3. Wszelkie ewentualne spory związane z organizacją, przebiegiem oraz rozstrzygnięciem Konkursu, w tym dotyczące nagród, rozpoznawane i rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Gdańsku.

  6.4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa.

  6.5. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

  6.6. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji zapisów Regulaminu. Wszelkie decyzje Organizatora będą wiążące i ostateczne.

  6.7. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

  6.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagród zdobywcom Nagród z przyczyn od niego niezależnych, zwłaszcza w przypadku niestawienia się zdobywcy Nagrody w czasie i miejscu odbioru Nagrody, określonym w niniejszym Regulaminie. 

  6.9. Odpowiedzialność Organizatora wobec uczestników Konkursu w związku z realizacją Konkursu jest ograniczona do wysokości wartości Nagród w Konkursie. 

  6.10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie, w tym także prawo do zmiany nagród lub czynności konkursowych, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków uczestnictwa w Konkursie.

  1. Organizator ustanawia następujący adres korespondencyjny dla wszelkiej korespondencji związanej z Konkursem: karolina.rymarczyk@oliviacentre.com


  Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Siostry w biznesie”

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”), przedstawiamy Panu/Pani informację dotyczącą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:

  1. Administrator danych.

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Gdańsk Global z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy al. Grunwaldzkiej 472B, wpisana do rejestru przedsiębiorców i rejestru fundacji Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421910, NIP 5842728414, REGON 221711394 (zwana dalej „Administratorem”).

  • Uzyskanie informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

  We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem na dane kontaktowe wskazane w punkcie 1 powyżej.

  • Cel przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne.

  Administrator będzie przetwarzał Pana/Pani dane osobowe w następujących celach:

  1. Pana/Pani dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu email i adresu zamieszkania będą przetwarzane dla celów przeprowadzenia Konkursu, w tym Pana/Pani udziału w Konkursie, złożenia oświadczeń i wyrażenia zgód określonych w Regulaminie Konkursu, wydania nagrody w Konkursie oraz kontaktowania się z Panem/Panią w tej sprawie, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia,
  2. Pana/Pani dane osobowe w postaci imienia i nazwiska będą przetwarzane dla celów ich publikacji we wszelkich materiałach informacyjnych, promocyjnych lub reklamowych związanych z Konkursem, które mogą być sporządzane i zwielokrotniane wszystkimi technikami i metodami oraz rozpowszechniane w każdej formie i zakresie, w szczególności w formie drukowanej, elektronicznej, Internecie, poprzez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechniane na dowolnych nośnikach i formach reklamowych, w prasie (w tym drukowanej i elektronicznej), w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia,
  3. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt c) Rozporządzenia,
  4. ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora związanych z Konkursem, prowadzoną działalnością lub Pana/Pani osobą, lub ustalenia odpowiedzialności Administratora, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia. 
  5. Udostępnienie danych osobowych (odbiorcy danych osobowych).

  Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora:

  1. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, w tym: podmiotom, z których Administrator korzysta lub którym powierzył wykonywanie czynności w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi podatkowe, rachunkowe, ubezpieczeniowe, doradcze, pomoc prawną, techniczne lub informatyczne, dostawcom systemów wspierających działalność Administratora, 
  2. innym administratorom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu, w tym: uprawnionym podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi ubezpieczeniowe, bankowe, kurierskie lub pocztowe.
  3. Okres przechowywania danych osobowych.

  Czas przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy prawnej i celu przetwarzania tych danych, z uwzględnieniem zasady rozliczalności. Mając powyższe na względzie, Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku oraz czas, w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku,
  2. przez czas niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia lub dochodzenia roszczeń przez Administratora w związku z Konkursem, lub ustalenia odpowiedzialności Administratora, lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Administratora, z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w obowiązujących przepisach prawa,
  3. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody na ich przetwarzanie – najpóźniej do czasu jej wycofania.

  W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla różnych celów lub na różnych podstawach przetwarzania, dla których występują różne okresy przechowywania, łączny czas przechowywania tych danych osobowych nie będzie dłuższy niż okres przechowywania, który upłynie najpóźniej. 

  • Przysługujące prawa.

  W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani:

  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo sprostowania danych osobowych,
  3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. prawo do przenoszenia danych osobowych do innego administratora,
  6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, 
  7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.
  9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

  Podczas przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w rozumieniu Artykułu 22 Rozporządzenia. Oznacza to, że nie podlega Pan/Pani decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które mogłoby wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację. 

  • Wymóg podania danych.

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem udziału w Konkursie i wydania nagrody w Konkursie.