Zamknij


  Chcesz do nas dołączyć, ale nie wiesz czy Ci się spodoba? Zapraszamy Cię na specjalną wycieczkę po O4 gdzie pokażemy wszystkie najważniejsze rzeczy!

  Nasza ekipa oprowadzi Cię i odpowie na wszelkie pytania. Zapraszamy do nas w ciągu tygodnia, wycieczka trwa około pół godziny. Zarezerwuj termin:

  Odpowiedz nam parę słów o sobie!

  Lub zadzwoń do nas:
  795 600 982

  IDeA vol.2 – Jak zmonetyzować swoją pasję?

  Cześć! Zastanawiałeś się kiedyś nad założeniem własnej firmy? Byciu własnym szefem? A może bardzo chcesz a nie do końca wiesz jak to zrobić? A może już zacząłeś, ale chcesz czegoś więcej.” – tymi słowami organizatorzy kursu Idea Development Academy zapraszają do wzięcia udziału w drugiej odsłonie programu wsparcia, który odbędzie się w dniach 29.10 – 26.11.2016. Partnerem projektu jest O4. Zanim jednak dowiesz się czegoś więcej, przedstawiamy kilka rad od Antoniego Łackiego, założyciela Idea Development Academy.

  11694970_1474995879478476_4583757311196405952_n

  Pierwsze kroki w biznesie bywają trudne. Przedstawiamy 8 rad, o których warto pamiętać i które mogą pomóc w odniesieniu biznesowego sukcesu

  1. Potęga znajomości

  Słowo klucz to ne­twor­king. Po­zna­waj jak naj­wię­cej ludzi i sta­raj się za­pa­mię­ty­wać, czym się zaj­mu­ją i in­te­re­su­ją. Zwra­caj się do nich po radę i pomoc. W miarę moż­li­wo­ści utrzy­muj z nimi kon­takt i buduj swoją sieć zna­jo­mo­ści jesz­cze zanim bę­dziesz jej po­trze­bo­wać. War­to­ścio­we i ja­ko­ścio­we zna­jo­mo­ści mogą oka­zać się klu­czem do suk­ce­su two­je­go biz­ne­su.

  1. Specjalizacja

  Skup się na dzia­ła­niu w jed­nej niszy. Po­sta­raj się, by twój biz­nes spe­cja­li­zo­wał się w wą­skim ob­sza­rze i stał się w nim jak naj­lep­szy. Nie bądź chci­wy. Wiele biz­ne­sów upa­dło dla­te­go, że ich twór­cy sta­ra­li się zła­pać zbyt wiele srok za ogon.

  1. Nie obawiaj się porażek

  Po­raż­ki nie muszą być prze­szko­dą na dro­dze do two­je­go suk­ce­su. To nor­mal­ne, że się zda­rza­ją – warto wy­cią­gać z nich wnio­ski i zdo­by­wać do­świad­cze­nie. Le­piej dzia­łać wie­dząc, że po dro­dze mogą zda­rzyć się po­tknię­cia niż po­zo­sta­wać bier­nym i zbyt ostroż­nym.

  1. Niech napędza cię twoja pasja

  Od­kryj to, co na­praw­dę cię pa­sjo­nu­je i sta­raj się zbu­do­wać biz­nes wokół tego. Niech pasja bę­dzie siłą na­pę­do­wą na two­jej po­dró­ży w świe­cie biz­ne­su. Zro­zum, że nie ma cze­goś ta­kie­go, jak rów­no­wa­ga, kiedy roz­wi­jasz swoje przed­się­bior­stwo. Zda­rza­ją się takie de­cy­zje, które przed­się­bior­cy po­dej­mą, kiedy inni nie mie­li­by na to od­wa­gi.Zastanawiałeś się kiedyś nad założeniem własnej firmy? Byciu własnym szefem? A może bardzo chcesz a nie do końca wiesz jak to zrobić? A może już zacząłeś, ale chcesz czegoś więcej.

  1. Przestań skupiać się na pieniądzach

  Skup się na ja­ko­ści i two­rze­niu war­to­ści do­da­nej dla in­nych. Nie kon­cen­truj się na my­śle­niu „czy uda mi się w ten spo­sób za­ro­bić na utrzy­ma­nie, czy uda mi się za­ro­bić pie­nią­dze?”. Skup się na tym, jak mogę udo­sko­na­lić swoje dzia­ła­nia i swoje usłu­gi, by po­lep­szyć życie in­nych ludzi.

  1. Najlepsi przedsiębiorcy mają mentorów

  Po­sta­raj się oto­czyć ludź­mi, któ­rzy będą two­imi men­to­ra­mi i po­mo­gą roz­wi­nąć twój biz­nes. Dzię­ki ich wska­zów­kom i ucze­niu się z ich do­świad­czeń, suk­ce­sów i po­ra­żek, mo­żesz skró­cić czas nauki w swoim biz­ne­sie i szyb­ciej go roz­wi­nąć.

  1. Liderzy prowadzą poprzez służenie innym

  Za­wsze wpierw spo­glą­daj na sie­bie, zanim za­czniesz oce­niać i kry­ty­ko­wać in­nych. Jeśli nie po­tra­fisz do­brze za­rzą­dzać sobą i swoim cza­sem, są duże szan­se, że nie bę­dziesz też w sta­nie efek­tyw­nie za­rzą­dzać in­ny­mi.

  1. Zakończone jest lepsze niż perfekcyjne

  Nie cze­kaj aż wszyst­ko bę­dzie per­fek­cyj­nie przy­go­to­wa­ne, by za­cząć dzia­łać. Do­pra­co­wy­wa­nie szcze­gó­łów kosz­tem czasu może spo­wo­do­wać, że nie za­czniesz dzia­łać w porę i po­nie­siesz po­raż­kę. Le­piej ru­szyć będąc go­to­wym na 80 proc. uzu­peł­niać potem braki niż zbyt długo szy­ko­wać do­sko­na­łą wer­sję.

  Poza tymi radami mamy coś, co może BARDZO pomóc Ci rozwinąć swoje skrzydła.

  4 dni najbardziej praktycznej wiedzy odnośnie monetyzacji Twoich pasji oraz talentów.

  5 trenerów, z przeróżnych dziedzin, którzy pomogą Ci stworzyć plan, zdobyć pierwszych klientów i przede wszystkim – zacząć zarabiać na tym co potrafisz.

  Piątego dnia odbędzie się Pitch Contest – poprzedzony warsztatem z Pitchingu.

  http://IDeAo4.evenea.pl<http://ideao4.evenea.pl/>

  Na zwycięzców czekają takie nagrody jak:

  • Przestrzeń biurowa od O4
  • Nowiutkie BMW zatankowane do pełna na weekend
  • Pakiet narzędzi marketingowych FastTony o wartości ponad 14 000 zł (każdy zakwalifikowany otrzyma pakiet o wartości 3 600 zł!)
  • Profesjonalną sesję zdjęciową od Meca.Space

  I wiele, wiele innych!

  Program jest darmowy, jednak dostanie się do niego tylko najlepsza 12 osób, które wyślą zgłoszenie przez http://IDeAo4.evenea.pl<http://ideao4.evenea.pl/>